Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t
Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t
Tr??ng trung c?p au vi?t ??ng ky tuy?n sinh n?m 2019
* H? và tên:
H?y nh?p ??y ??: Ti?ng Vi?t có d?u. Ví d?: Nguy?n V?n Nam
S? CMND:
Ngày sinh:
Gi?i tính:
Nam N?
* ??a ch? liên h?:
Nh?p ??: S? nhà, tên ???ng, th?n/xóm, t?/?p, ph??ng/x?, qu?n/huy?n, thành ph?/t?nh.
Ví d?: 371 Nguy?n Ki?m, P.3, Q.Gò V?p, TP.HCM
* ?i?n tho?i:
Email:
?? t?t nghi?p:
L?p 9 L?p 12 Hoàn thành l?p 12, nh?ng ch?a t?t nghi?p l?p 12
?i?m TB l?p 12:
* Ngành ??ng ky NV1:
NV là vi?t t?t c?a Nguy?n V?ng
Ngành ??ng ky NV2:
NV là vi?t t?t c?a Nguy?n V?ng
Nh?ng ph?n có d?u * là b?t bu?c ph?i hoàn thành!
??ng ky tuy?n sinh
T? v?n tuy?n sinh
T? v?n viên 1: 0934 040 042
T? v?n viên 2: (028) 6658 3335
T? v?n viên 3: (028) 3961 8508
T? v?n viên 4: (028) 6278 0083
T? v?n viên 5: (028) 6275 2491